o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do NR SR
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
zverejnený na pripomienkovanie
informácia o začatí správneho konania
zoznam kandidátov
zverejnenie emailovej adresy obce
informácie pre voliča
zverejnenie e-mailovej adresy
o doručení písomnosti
informácie pre voliča