zápisnica OVK
Plánovaný výrub - NN vedenie
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený, e-mailová adresa
zverejnený na pripomienkovanie - verejnú diskusiu
dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytovania údajov z evidencie pozemkov - nájom pozemkov
Rozpočet 2023-2025
pracovná pozícia - hlavný kontrolór obce
Dodatok č.4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady