Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Typy informácií:

  • informácie o odpadovom hospodárstve v obci

            - systém zberu komunálneho odpadu

            - systém separovaného zberu

            - spôsob zabezpečenia zberných nádob 

 

Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Jezersko je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch. Ďalej je povinný :

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebne odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

 

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.

Zberné nádoby na komunálny odpad sú k dispozícií na obecnom úrade.

Zberné vrecia na separovaný zber sú k dispozícií na obecnom úrade a podliehajú systému separovaného zberu v obci podľa harmonogramu vývozu. 

Súvisiace predpisy: VZN 1/2016

Plán vývozu komunálneho  a separovaného odpadu, elektroodpadu, nebezpečného odpadu 2023.pdf

TRIEDENIE ODPADU

 

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.pdf

 

Nebezpečný odpad 

Zber nebezpečných odpadov sa zabezpečuje formou mobilnej zberne. Odpad sa sústreduje na jedno miesto a to pri obecnom úrade v deň určený podľa plánu vývozu do 6:00 hod

Do mobilnej zberne patria:

-          Žiarivky

-          Opotrebovaný motorový olej

-          Akumulátory a batérie

-          Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla...( nie tekuté)

Elektroodpad

Zber elektroodpadov sa zabezpečuje formou mobilnej zberne. Odpad sa sústreďuje na jedno miesto a to pri obecnom úrade v deň určený podľa plánu vývozu do 6:00 hod

Do mobilnej zberne patria elektro spotrebiče 

 

Separovaný odpad

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

AKO separovať?

Rodinné domy - vrecový systém zberu (zelené, žlté  vrecia)

Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred rodinný dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca.

Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 06:00 hod.

 

ČO separovať?

PAPIER (výkup papeira - termín oznámi obec)

Medzi PAPIER patrí:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy, katalógy, papierový obal,kancelársky papier

Medzi PAPIER nepatrí:

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok, VKM od mlieka, džúsov, vína a pod.

SKLO (zelené  vrecia)

Medzi SKLO patrí:

fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo

Medzi SKLO nepatrí:

uzávery z fliaš,silne znečistené sklo( napr. potravinami, maltou, farbami), porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené a dymové sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín

PLASTY, TetraPacky-VKM, Kovové obaly (žlté  vrecia)

Medzi PLASTY, TetraPacky-VKM, Kovové obaly patrí:

plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky",konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot",stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri

Medzi PLASTY,KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:

znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC "